ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ενδιαφέρεστε για την εταιρεία μας.

Ωστόσο, εάν ένα Πρόσωπο, θέλει να χρησιμοποιήσει ειδικές υπηρεσίες της εταιρείας μέσω του ιστότοπού μας, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να καταστεί απαραίτητη. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για τέτοια επεξεργασία, γενικά λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός Προσώπου, πρέπει να είναι πάντα σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με τους Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων της Τουρκίας.

Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η εταιρεία μας θα ήθελε να ενημερώσει το κοινό σχετικά με το είδος, το εύρος και το σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα Πρόσωπα ενημερώνονται για τα δικαιώματα που δικαιούνται μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

1. Ορισμοί

Η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων της Τουρκίας βασίζεται στους όρους που χρησιμοποίησε ο Ευρωπαίος νομοθέτης για την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων μας, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή για το ευρύ κοινό καθώς και για τους Πελάτες και τους Επιχειρηματικούς μας Εταίρους. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε εκ των προτέρων τους όρους που χρησιμοποιούνται.

Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους όρους, μεταξύ άλλων, σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων :

α) Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής «Πρόσωπο»). Ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι μπορεί να ταυτοποιηθεί εάν, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω εκχώρησης σε αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά, η έκφραση του μπορεί να προσδιοριστεί η φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

β) Πρόσωπο

Πρόσωπο είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή ταυτοποιηθεί, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

γ) Επεξεργασία

Επεξεργασία είναι οποιαδήποτε διαδικασία που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή οποιασδήποτε τέτοιας σειράς διαδικασιών σε σχέση με προσωπικά δεδομένα όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, τακτοποίηση, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάγνωση, αναζήτηση, χρήση, αποκάλυψη από μετάδοση, διανομή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης, αντιστοίχισης ή σύνδεσης, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

δ) Περιορισμός επεξεργασίας

Περιορισμός επεξεργασίας είναι η σήμανση αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής επεξεργασίας τους.

ε) Δημιουργία Προφίλ

Προφίλ είναι κάθε τύπος αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, που συνίσταται στη χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως πτυχές που σχετίζονται με την εργασιακή απόδοση, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, την προσωπική ανάλυση ή πρόβλεψη των προτιμήσεων αυτού του φυσικού προσώπου , ενδιαφέροντα, αξιοπιστία, συμπεριφορά, τοποθεσία ή μετεγκατάσταση.

στ) Ψευδωνυμοποίηση

Η ψευδωνυμοποίηση είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην μπορούν πλέον να εκχωρηθούν σε συγκεκριμένο Πρόσωπο χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες τηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν έχουν εκχωρηθεί σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

ζ) Υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος ή υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, ίδρυμα ή άλλος φορέας που μόνος ή από κοινού με άλλους αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών, ο υπεύθυνος ή τα συγκεκριμένα κριτήρια για την ονομασία του μπορούν να προβλεφθούν από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών.

η) Επεξεργαστές

Ο εκτελών την επεξεργασία είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, ίδρυμα ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου.

θ) Αποδέκτης

Αποδέκτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, ίδρυμα ή άλλος φορέας στον οποίο γνωστοποιούνται προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το εάν είναι τρίτο μέρος ή όχι. Ωστόσο, οι αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο ειδικής εντολής έρευνας βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης ή του κράτους μέλους δεν θεωρούνται Αποδέκτες.

ι) Τρίτο Μέρος

Τρίτο μέρος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας εκτός από το Πρόσωπο, τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα που, υπό την άμεση ευθύνη του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα.

ια) Συγκατάθεση

Συγκατάθεση είναι οποιαδήποτε έκφραση βούλησης εκούσια από το Πρόσωπο με ενημερωμένο τρόπο και αναμφισβήτητα για τη συγκεκριμένη περίπτωση με τη μορφή δήλωσης ή άλλης σαφούς επιβεβαιωτικής ενέργειας με την οποία το Πρόσωπο δηλώνει ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων .

2. Όνομα και διεύθυνση του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία

Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, άλλων νόμων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διατάξεων χαρακτήρα προστασίας δεδομένων είναι:

Cosmedica Estetik Turizm Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.

Nisbetiye mah. Gazi gücnar sok.Uygur apt no:4 d:5 34340

Μπεσικτάς – Κωνσταντινούπολη / Τουρκία

Τηλέφωνο: +49 173 361 74 34

Email: germany@cosmedica.com

Ιστοσελίδα: https://drleventacar.de